Juridisch Hulpje

 Juridisch Advies met een maatschappelijke insteek!Algemene Voorwaarden 

Juridisch Adviesbureau Juridisch Hulpje 2016


1. Alle opdrachten en werkzaamheden worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat de aansprakelijkheid nimmer de nota voor verrichtte werkzaamheden te boven zal gaan.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes (6) maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Juridisch Adviesbureau Juridisch Hulpje
Cliënt: de wederpartij van opdrachtnemer bij een overeenkomst.

3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen cliënt en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van, en gelden in gelijke mate voor al degenen die voor opdrachtnemer op enigerlei wijze werkzaam zijn.
Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan cliënt heeft bevestigd.
Alle opdrachten van cliënten beschouwt opdrachtnemer als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de (uitdrukkelijke of stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon binnen haar organisatie zal worden uitgevoerd.

4. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien cliënt alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt.
Extra kosten die ontstaan doordat cliënt de verlangde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de cliënt.

5. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden uit de overeenkomst als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

Opdrachtnemer kan niet instaan voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg, maar zal zich slechts naar beste vermogen inspannen, (inspanningsverbintenis) opdat het beoogde resultaat of rechtsgevolg intreedt.
Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen niet of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte, worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat opdrachtnemer in staat is de verplichtingen na te komen.
Opdrachtnemer informeert cliënt hierover onmiddellijk na het optreden van een dergelijke oorzaak.

6. Opdrachtnemer brengt voor de ten behoeve van cliënt uitgevoerde werkzaamheden aan deze een honorarium in rekening alsmede een vergoeding voor gemaakte kosten, waaronder mede begrepen reiskosten. Uitgangspunt daarbij is het overeengekomen uurtarief, of een andere afspraak zoals een prestatiegerelateerd tarief, of een combinatie daarvan.
Bij vergoedingen welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt – voor zover mogelijk - vooraf een inschatting van het aantal aan de opdracht te besteden uren gemaakt op basis van ervaring en door cliënt geschetste feiten en omstandigheden.
Een offerte wordt uitgebracht op basis van de op dat moment bekende gegevens.
Indien door of vanwege cliënt verstrekte informatie naar achteraf blijkt een verkeerd beeld schetst van de feitelijke situatie, is opdrachtnemer gerechtigd het aantal aan een opdracht te besteden uren te herberekenen. Opdrachtnemer kan alsdan de offerte op basis van de aan het licht gekomen nieuwe feiten en omstandigheden bijstellen, onder mededeling daarvan aan cliënt.
Declaratie van tijdsbesteding voor verrichte werkzaamheden vindt plaats in eenheden van 15 minuten.
Te specificeren kosten zoals reiskosten, griffierechten, gerechtsdeurwaarderkosten en leges voor informatie van overheidsinstanties worden apart in rekening gebracht.
In spoedeisende situaties, of bij noodzakelijke of gevraagde werkzaamheden buiten normale kantoortijden, is opdrachtnemer gerechtigd om, na instemming door cliënt, het van toepassing zijnde tarief tijdelijk te verhogen met 35 procent.

7. Betaling dient te geschieden door storting of overmaking op de, in de factuur aangegeven, bank- of girorekening, zonder enig recht op aftrek, korting of verrekening hoegenaamd. 

Opdrachtnemer kan vóór, maar ook tijdens de uitvoering van een opdracht van cliënt, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de nakoming van zijn verplichtingen mag opschorten.
Indien cliënt enige op hem rustende betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd uitvoering van de opdracht geheel of ten dele op te schorten. Indien de opschorting langer duurt dan 30 dagen is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht in onvoltooide staat te beëindigen.
Alle kosten en schaden voortvloeiende uit opschorting of voortijdige beëindiging in onvoltooide staat, komen voor rekening en risico van cliënt.

8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij cliënt noch derden, die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie dan wel een handelen of nalaten van of namens cliënt.
Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter nimmer aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van handelen of nalaten van derden in de uitoefening van hun beroep (o.a. gerechtsdeurwaarders, advocaten/procureurs en notarissen), welke door opdrachtnemer namens cliënt zijn ingeschakeld.
Een vordering tot vergoeding van schade bij cliënt als gevolg van een handelen of nalaten van opdrachtnemer moet binnen zes (6) maanden na het ontdekken daarvan bij opdrachtnemer worden ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een beroepsfout waardoor cliënt schade lijdt is beperkt tot het bedrag van de factuur.
Opdrachtnemer is daarbij uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
Cliënt is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van cliënt.
Onder derden als bedoeld in de vorige volzin worden tevens begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van cliënt, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van cliënt betrokken zijn.

10. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden tenzij opdrachtnemer een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure en het prijsgeven van deze informatie gerechtvaardigd is.
Cliënt zal de inhoud van adviezen of andere, al dan niet schriftelijke, uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Dit is anders indien de voornoemde adviezen en uitingen de strekking hebben om aan derden te worden medegedeeld.
Cliënt zal er voor zorg dragen dat derden niet van de in de tweede volzin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

11. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Indien uit hoofde van een tussen opdrachtnemer en cliënt gesloten overeenkomst, dan wel een andere daaruit voortvloeiende verbintenis of rechtshandeling, een geschil mocht ontstaan welke naar keuze van de meest gerede partij in rechte dient te worden beslecht, zal de gerechtelijke procedure bij de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector civiel aanhangig worden gemaakt, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

12. Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van eerdere versies daarvan.


 

Vastgesteld te Oisterwijk op 1 Januari 2016